Lislokaal

ANBI-status

Lislokaal is bezig om de  ANBI status aan te vragen. De Belastingdienst verplicht algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een publicatieplicht die noodzakelijk is voor het behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.

Hieronder vind je de vereiste informatie die samenhangt met de ANBI-status.

Officiële naamstelling: Stichting Lislokaal

Fiscaal nummer: xxx.xx.xxx

Contactgegevens: Bergselaan 126a, 3037 CG Rotterdam,

T 06-51 84 41 46

info@lislokaal.nl

I www.Lislokaal.nl

Bestuurssamenstelling

Raph de Haas, voorzitter

Bea Mantel, secretaris

Hans Beumer, penningmeester

Annelies de Greef, algemeen bestuurslid

Een beleidsplan is in de maak.

De huidige activiteiten (tentoonstelling, verhuur van Lislokaal en Rechtstreex) vind je op de home-page.

De stichting heeft ten doel het verstevigen, verdiepen en blootleggen van de band tussen kunst en maatschappij, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft haar oorsprong in Rotterdam en is derhalve geënt is op deze omgeving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. alle vormen van communicatie

2. het organiseren van projecten, tentoonstellingen en workshops

3. het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het terrein van kunst en maatschappij

4. met alle overige wettige middelen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting Lislokaal ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken, ook geen vacatiegelden. 

De stichting Lislokaal wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers. Soms wordt door het bestuur besloten een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan een vrijwilliger die over een langere periode een bovengemiddelde bijdrage heeft geleverd. De stichting Lislokaal hanteert in dat geval de regels van de Belastingdienst voor vrijwilligersvergoedingen.

Het secretariaat van de stichting wordt op werkdagen bemenst door een officemanager die bezoldigd wordt op basis van urendeclaratie. Binnen programmatische en communicatieve activiteiten worden uitvoerende taken in sommige gevallen op projectbasis betaalbaar gesteld.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten

De verslagen van de activiteiten van de stichting Lislokaal vind je hieronder:

Jaarverslag 2016 (binnenkort beschikbaar)

Jaarverslag 2017 (binnenkort beschikbaar)

Jaarverslag 2018 (binnenkort beschikbaar)

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording staan in de documenten balans en recapitulatie:

Balans 2016 en recapitulatie 2016 (binnenkort beschikbaar)

Balans 2017 en recapitulatie 2017 (binnenkort beschikbaar)

Balans 2018 en recapitulatie 2018 (binnenkort beschikbaar)

Skip to content