Lislokaal

Privacyverklaring

Privacyverklaring Lislokaal

Privacy is een grondrecht en daartoe is de privacywetgeving de bescherming van het individu als uitgangspunt.Bij het verlenen van onze diensten en het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan.


Contactgegevens

Ons secretariaat verwerkt de persoonsgegevens, te bereiken via het contactformulier op de website www.lislokaal.nl .
Lislokaal krijgt de persoonsgegevens van uzelf bijvoorbeeld via de website, email, het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, telefoon en app.
Persoonsgegevens
Lislokaal verwerkt uw voor- en achternaam en uw emailadres om u zo van informatie te kunnen voorzien middels de nieuwsbrief.

Doeleinden

Lislokaal verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor:
Het onderhouden van contact
Het versturen van de nieuwsbrief

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Lislokaal persoonsgegevens uitwisselen. 
Lislokaal kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Er is met hen een verwerkingsovereenkomst opgesteld.
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Lislokaal aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Lislokaal verstrekt uw gegevens niet aan commerciële of goede doelen.

Over het bewaren van uw gegevens

Lislokaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Over de beveiliging van uw gegevens

Lislokaal vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of diefstal. Onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens stellen wij ook niet op prijs. Daarom heeft Lislokaal passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lislokaal, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lislokaal | Bergselaan 126a | 3037 CG Rotterdam | Tel: 06-21481821 | info@lislokaal.nl | www.lislokaal.nl | KvK: 24422194 | BTW: NL.1777.08.505B01 | Rabobank: NL03 RABO 0181 0539 93 tnv Lislokaal

Ga naar de inhoud